Protocol sobre com usar aquesta WEB amb alumnes en un aula amb ordinadors


1. Introducció

Aquesta WEB permet ser utilitzada per alumnes i professors en una aula dotada d'ordinadors i també en domicilis particulars per alumnes, pares i professors particulars si disposen d'un ordinador connectat a internet. Aquesta WEB resulta especialment útil en situacions en les que l'alumne no pot assistir a classes com quan està convalescent o durant els períodes de vacances.

D'altre banda aquesta WEB pot ser utilitzada per aprendre tot un tema o simplement per fer alguns exercicis de tant en tant, ja sigui a l'aula o a casa. En aquest últim cas els exercicis poden ser impresos i presentats en paper al dia següent. També es pot fer servir com a font de partida per localitzar una sèrie de WEBs que permetin trobar informació i activitat interactives sobre un determinat tema.

2. Protocol a seguir en un aula amb ordinadors

A continuació s'exposa un dels protocols d'utilització d'aquesta WEB que s'ha comprovat funciona bé en un aula d'ordinadors típica d'un centre escolar.

2.1 La primera vegada. Si és la primera vegada que es treballa amb aquesta WEB es recomana explicar primer els aspectes bàsics de la WEB. Mentre es fa això es recomana que els alumnes tinguin tancats els ordinadors. Els aspectes a comentar són:

Que es tracta d'una WEB amb continguts, exercicis i enllaços amb unes altres WEBs sobre el tema que es vol estudiar o repassar.

Quin navegador s'ha d'utilitzar (Explorer, Netscape, etc.) i com es localitza el navegador a la pantalla.

Quina és l'adreça de la WEB (http://www.aula2005.com)

Quina és l'estructura de la WEB i com s'arriba a la unitat a treballar.

Una vegada fet tot això ja es poden iniciar els ordinadors.

2.2. Com iniciar una unitat didàctica. Abans de començar un tema convé haver-lo treballat prèviament a classe i, inclòs, haver fet alguna pràctica. Si no és així cal fer una presentació prèvia a la pissarra. A continuació, si el tema presenta un text introductori (que es presenta en color blau marí), es recomana fer-ho llegir a un alumne en veu alta i després iniciar un breu debat a classe, formular preguntes, intentar contestar-les entre tots i fer alguna reflexió. Es tracta de motivar l'alumne respecte al tema a tractar.

A continuació el professor indica als alumnes que llegeixen el text en lletra de color vermell en el qual s’explica el que s’ha de fer, i dóna les següents directrius:

Que primer s'ha de llegir la primera meitat del text, el que hi ha abans del primer exercici, després fer el primer exercici i avisar al professor per a què aquest anoti a la seva llibreta la qualificació obtinguda per l'alumne o parella d'alumnes.

Que el text s'ha de llegir pausadament i tantes vegades com calgui per assimilar bé tots els continguts. Que alguns exercicis calculen la nota només a partir de les preguntes contestades bé a la primera i, per tant, abans de contestar convé estar prou segur.

Que per tornar a llegir el text mentre es fa un exercici sense perdre la puntuació, el millor és obrir una segona finestra i anar canviant de finestres. També va bé tenir el llibre de text a mà per fer consultes.

Que per buscar el significat d'un terme es pot utilitzar el "cercador" que hi ha al final de la pàgina inicial de la WEB i que és pot triar entre fer la cerca només a la WEB o a tota la xarxa d'Internet.

Si la nota obtinguda és baixa cal que el professor indiqui a l'alumne que repeteixi l'exercici fins que arribi a un puntuació mínima de 8 i així podrà pujar, per exemple, un punt la nota anterior.

A continuació el professor indicarà a l'alumnat que llegeixi la segona part dels continguts, que després faci els dos o tres exercicis finals i que l'avisi al final de cada exercici per anotar la qualificació.

2.3 Pels alumnes amb un ritme d'aprenentatge més ràpid. Pels alumnes que acabin de seguida i que, per tant, disposen de temps per ampliar els seus coneixements o per aprendre nous procediments, el professor els pot encarregar un treball sobre un determinat aspecte del tema. Per això pot indicar un tema general o facilitar una sèrie de preguntes concretes.

Els recomanarà que utilitzin el llistat temàtic de WEBs que apareix a la pàgina inicial de la WEB.

El treball ha d'incloure imatges i bibliografia, és a dir les referències de les WEBs on ha trobat la informació.

Es pot recomanar presentar-lo en WORD, en Power Point o construir un mural. A més, els alumnes podrien preparar una presentació oral a classe d'aquest treball.

2.4 Per repassar el tema i afavorir el treball en equip. Per afavorir el repàs del tema d'una forma lúdica es pot organitzar un concurs a classe entre grups de 4 o 5 alumnes. Les regles del concurs podrien ser, per exemple, les següents:

Demanar als alumnes que formin grups de 4 o 5 alumnes i que triïn un portaveu

Deixar uns minuts per a que elaborin 4 o 5 preguntes sobre el tema. Han de ser preguntes concretes que es responguin amb una sola paraula, un número, una sèrie de paraules, etc.

Recollir (el professor) totes les preguntes i establir l'ordre d'actuació dels diferents grups.

Iniciar el concurs realitzant al primer grup una de les preguntes triada a l'atzar. Si la resposta és encertada el grup tindrà un punt. Si al cap de 30 segons no ha contestat, la pregunta passa al segon grup que si encerta obtindrà mig punt. Si passats 15 segons no ha contestat la pregunta passarà al tercer grup i així successivament.

El concurs ha de continuar fins que tots els grups hagin tingut les mateixes oportunitats. Si es necessari el professor pot afegir preguntes. Si es considera convenient als alumnes del grup guanyador se'ls pot posar una determinada nota, i als del segon grup classificat una altre una mica més baixa.

2.5 Curs d'utilització dels recursos TIC en la didàctica de la Biologia (SPCN)

Índex general de temes de 1r d'ESO