WEBQUEST SOBRE UNA ESPÈCIE ANIMAL

Antonio Jimeno
ajimeno © 2005

Introducció
Tasca
Procés
Recursos
Qualificació
Avaluació

Qualificació

1. Qualificació final. La qualificació del treball consistirà en la qualificació del treball lliurat en un disquet o en un CD-ROM i en la qualificació de la presentació amb PowerPoint. En la nota final el treball influirà en un 60% i la presentació en PowerPoint en un 40%.

Nota final = 0.6* (Nota final del treball escrit) + 0,4* (Nota final de la presentació en PowerPoint)

1.1. Qualificació del treball escrit. Es tindran en compte el següents criteris:

  • Continguts científics. Es tindrà en compte la qualitat i la quantitat de continguts demanats en l'apartat "Tasca". Aquest aspecte influirà en un 60%.
  • Estructuració i redacció. Es tindrà en compte el nombre d'apartats realitzats dels suggerits a la pàgina "Procés" així com la coherència del text, la sintaxi i la qualitat ortogràfica. Aquest aspecte influirà en un 20%.
  • Presentació. Es tindrà en compte la distribució de text i il·lustracións, el nombre i la qualitat de les il·lustracions, la qualitat de la tipografia utilitzada per títols i subtítols, la jerarquització dels apartats i l'ús i la combinació de colors.

CRITERIS PER A LA QUALIFICACIÓ (RÚBRICA) DEL TREBALL ESCRIT

.
Molt malament (0-3)

Malament
(3-4)

Suficient (5)
Bé(6)
Molt bé (7 a 8)
Excel·lent (9 a 10)
Continguts científics
.
.
.
.
.
.
Estructuració i redacció
.
.
.
.
.
.
Presentació estètica
.
.
.
.
.
.
Nota final treball escrit = 0,6* (Nota continguts) + 0,2* (Nota estructuració) + 0,2* (Nota presentació)

1.2. Qualificació de la presentació en PowerPoint. Es tindran en compte el següents criteris:

  • Coneixement del tema. Es tindrà en compte el domini del tema i el vocabulari utilitzat i la coherència argumental de les seves respostes a les preguntes. Aquest apartat influirà en un 40%.
  • Exposició oral. Es tindrà en compte la claredat expositiva, el domini de l'expressió oral i la distribució del temps. Aquest apartat influirà en un 20%.
  • Materials. Es tindrà en compte la qualitat del PowerPoint en quant a la qualitat de les diapositives, els recursos de presentació empleats i el domini del programa. Aquest apartat influirà en un 20%.

CRITERIS PER A LA QUALIFICACIÓ (RÚBRICA) DEL POWERPOINT

.
Molt malament (0-3)

Malament
(3-4)

Suficient (5)
Bé(6)
Molt bé (7 a 8)
Excel·lent (9 a 10)
Coneixement
.
.
.
.
.
.
Exposició oral
.
.
.
.
.
.
Materials
.
.
.
.
.
.
Nota PowerPoint = 0.4* (Coneixements) + 0,3* (Exposició) + 0,3* (Materials)

S'autoritza utilitzar aquest disseny de webquest sempre que es faci constar que l'autor és
A. Jimeno © 2005