5. Les ales dels insectes quatre_insectes_ales_pregunta_5.jpg

Relaciona els quatre següents noms d'insectes (abella, papallona, saltamartí i mosquit), amb els quatre tipus de peces bucals (xuclador, picador-xuclador, mastegador-llepador i mastegador) i amb els quatre següents dibuixos.

1.) Cal prémer la tecla "Comprovar respostes" desprès de cada resposta, per a veure si hi ha algun error i per a què sigui comptabilitzada.
2.) Si una pregunta no està ben contestada NO surt el títol: "Preguntes ben contestades i comprovades:"
3.) Per finalitzar l'exercici cal tenir totes les preguntes ben contestades i comprovades. Si és així surt el títol: "Ja has finalitzat l'exercici!".